Informacja o wydaniu duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE

DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

 

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Hallera 34

83-200 Starogard Gdański

Nr KONTA Bank Millennium

78 1160 2202 0000 0005 4961 8375

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat

świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna:

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2018 r.

Dz.U. Poz. 939 z późniejszymi zmianami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

§ 26
3. Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu,
zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera
się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio
przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej
czynności.

Wysokość opłat skarbowych reguluje:

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225

załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

pozycja nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł

pozycja nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł

Dodaj komentarz