Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo.internetdsl.pl

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W  przypadku  problemów  z  dostępnością  strony  internetowej  prosimy  o  kontakt.  Osobą kontaktową jest Cyprian Princ, c.princ@outlook.com. .
Kontaktować  można  się  także  dzwoniąc  pod numer telefonu 58 562-29-03.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji  niedostępnej  oraz  składać skargi  na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie mieści się przy ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański. Administratorem budynku jest Powiat Starogardzki.
  2. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla klientów.
  3. W budynku nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich, ani platform i wind, umożliwiających swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.
  4. Na I piętrze zlokalizowany jest sekretariat, w którym petenci mają możliwość załatwienia swoich spraw. Pozostałe pomieszczenia I LO w Starogardzie Gdańskim umiejscowione są na poziomie od -1 do 2. W budynku znajduje się ogólnodostępna klatka schodowa, nie ma windy.
  5. Do siedziby I LO w Starogardzie Gdańskim możliwy jest wstęp z psem asystującym.
  6. I LO w Starogardzie Gdańskim nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.