Upowszechnianie rezultatów projektu

Realizacja tego projektu przyniosła ogromne korzyści zarówno uczestnikom, uczniom jak i szkole. Uczestnicy szkoleń nabyli nowe przydatne kompetencje, które wykorzystują w pracy z uczniami i własnym doskonaleniu. Dla niektórych nauczycieli był to pierwszy kontakt z nauczycielami z innych krajów i kultur. Wymiana doświadczeń w takim środowisku była bardzo cenna, ponieważ pozwoliła na porównanie stosowanych praktyk oraz spowodowała nawiązanie nowych trwałych znajomości.
Uczestnicy szkoleń po powrocie nawiązali współpracę z pozostałymi członkami grona pedagogicznego w celu podzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz zaproponowali nowe ćwiczenia i sposoby wdrożenia nowych metod z zastosowaniem kompetencji miękkich oraz dobrych praktyk do szkolnych programów nauczania.

Nauczyciele zyskali nowe narzędzia do wykorzystania w pracy u uczniami. Uczestnicy szkolenia zaprezentowali także praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w klasie, np. „Najgorsze cechy ucznia”, „Rozwiązywanie konfliktu w grupie – kapelusze”,
„Praca w grupie pod presją/delegowanie zadań”, „Planowanie wykonania zadania/projektu”, „Wizualizacja marzeń” oraz „Upodabnianie postawy”. Podczas szkoleń koleżeńskich nauczycielom najbardziej podobał się pomysł „Kapeluszy”,
ponieważ zadanie to bardzo rozwija umiejętności negocjacyjne. Nowe metody prowadzenia zajęć pozwoliły na wprowadzenie innowacji pedagogicznych.

Poznanie i porównanie systemów nauczania, wpłynęło na podniesienie jakości pracy naszej szkoły w wymiarze dydaktycznym, wychowawczym i organizacyjnym. Wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o nowe tematy godzin wychowawczych pozwalające uczniom na wykorzystanie poznanych ćwiczeń rozwijających kompetencje miękkie nawet przez wiele lat po skończeniu szkoły i studiów.
Odniesione sukcesy w nauce języka angielskiego uczestników szkoleń wpłynęły na niektórych innych nauczycieli, którzy także chcą kształcić się w tym kierunku.

Realizacja projektu poprzez szkolenia i nawiązanie współpracy z innymi uczestnikami przyczyniła się do kontynuacji międzynarodowego aspektu edukacji. Dzięki nowym znajomościom bierzemy udział w tegorocznych konkursach w projektach KA229 jako partner. Mamy nadzieję na realizację w przyszłości kolejnych projektów Erasmus+.

Mamy nadzieję, że mieliśmy też swój wkład w sposób prowadzenia szkoleń przez organizacje przyjmujące, poprzez zaproponowanie tematyki szkoleń oraz ankiety wypełnione przez uczestników na koniec każdego szkolenia. Poprzez prezentacje naszych dokonań, osiągnięć i sukcesów mogliśmy zainspirować inne szkoły biorące udział w szkoleniach. Zawiązane nowe znajomości nadal służą do wymiany poglądów i ciekawych informacji.

REZULTATY projektu

Kompetencje miękkie

Dzielenie się wiedzą szkolenie SOFT SKILLS

Dzielenie się wiedzą szkolenie językowe

Dzielenie się wiedzą INNE SZKOLY rejonu