Obowiązek informacyjny-monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla osób przebywających w obszarze monitorowania na terenie I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim.

1. Informacje dotyczące Administratora Danych

Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański, numer telefonu: 58 562 29 03, adres e-mail: czerwonyogolniak@wp.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się drogą elektroniczną: iod.annadudek@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących szkole lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym będą przechowywane zgodnie  z przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Zasięg monitoringu

Monitoringiem wizyjnym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim objęte są:

a) pomieszczenia wewnątrz budynków m.in. wejście główne, korytarze, klatki schodowe,

b) otoczenie budynku szkoły m.in. brama wjazdowa, wejście główne, ogród.

6. Komu przekazujemy dane?

Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, na ich wniosek i w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

8. Przysługujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do nagrań,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym  z RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.