Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu poniższe dane:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: iod.annadudek@gmail.com, kontakt telefoniczny: 532 275 152 lub na adres pocztowy: I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
– rekrutacji do Szkoły
– realizacji obowiązku nauki
– przeprowadzania egzaminu maturalnego,
– realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Szkoły
– udzielania młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Szkole
– promocja działalności Szkoły
– rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

oraz inne przepisy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, pozostałe przepisy nakładające obowiązki na Szkołę, zgody i akty wykonawcze do w/w ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych określonych przepisami prawa jest obowiązkowe, aby móc wykonać zadania nałożone na I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 34.

Ponadto w oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 34 w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które kandydat wyraził zgodę, prawo ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami
uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji, zgodnie z JRWA.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 34 jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów
je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie