Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

(definicja, model,  standardy).

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy  z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

1. systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne
i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

2. wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

W modelu Szkoły Promującej Zdrowie uwzględniono trzy poziomy:

 1. Warunki dla tworzenia SzPZ.
 2. Główne obszary działań.
 3. Oczekiwane efekty.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:
 1. działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,
 2. działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;
 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. 

Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

 • Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
 • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
 • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
 • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
 • Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Zespół ds. promocji zdrowia – Szkolny Zespół Szkoły Promującej Zdrowie :

– Koordynator  –  Izabela Dmuchowska (pedagog szkolny) .

Członkowie zespołu:

– Agnieszka Megger (psycholog szkolny), Beata Fojut (n-l biologii), Elżbieta Zaborowska (pielęgniarka szkolna), Marcin Drews (n-l w-f), Cyprian Princ
(n-l informatyki), Anna Karpała-Kowalska (n-l j.angielski, koordynator projektów unijnych – Erasmus+), Danuta Piontek- Drews (opiekun SU), Jacek Jankowski(przedstawiciel rodziców), Julia Wasiniewska (przedstawiciel uczniów), Kamila Plutowska (pracownik niepedagogiczny.)

Materiały pochodzą z poradnika pt. „Szkoła Promująca Zdrowie- Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”.
Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan ORE Warszawa 2019.

Link  do strony : Szkoła Promująca Zdrowie – Ośrodek Rozwoju Edukacji – ore.edu.pl